Trang web nhập cư Việt Nam

Www.welcometousa.gov được coi là trang chính thức của chính phủ liên bang cho những người nhập cư mới đến Hoa Kỳ. Ngôn ngữ chính của nó là tiếng Anh, nhưng phần tin tức được chọn được viết bằng nhiều ngôn ngữ, như tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Trung và tiếng Tagalog. Phần an sinh xã hội có sẵn trong 16 ngôn ngữ. -Nội dung của trang web cung cấp nhiều lời khuyên cho những người nhập cư mới ở Hoa Kỳ, từ cách lấy bằng lái xe đến nộp đơn xin hoàn trả. Giám đốc Dịch vụ cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho phép công dân và các nhóm cộng đồng Mỹ giúp người nhập cư mới hòa nhập vào xã hội Mỹ.” Emilio Gonzalez, một người nhập cư và công dân, cho biết: Trang web này được tạo ra bởi một nhóm làm việc được thành lập bởi Tổng thống Hoa Kỳ Bush năm 2006.

Trả lời